Algemene voorwaarden

Artikel 1. Begrippen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1) Partijen: de Klant en Mundo Digitalis
2) Klant: de partij die de Opdracht geeft.
3) Mundo Digitalis: de vennootschap Mundo Digitalis BVBA, met maatschappelijke zetel te 2100 Antwerpen (Deurne), Bisschoppenhoflaan 88, BTW BE 0845.584.434, rechtspersonenregister Antwerpen.
4) Opdracht (c.q. Overeenkomst): overeenkomst van opdracht waarbij Mundo Digitalis zich jegens de Klant verbindt diensten te verlenen.

Artikel 2. Toepassingsgebied

2.1. Tenzij anders overeengekomen, wordt de rechtsverhouding tussen Partijen geregeld door de algemene voorwaarden van Mundo Digitalis, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de Klant.
2.2. Door het plaatsen van een Opdracht erkent de Klant de algemene voorwaarden van Mundo Digitalis te aanvaarden.
2.3. Ingeval van een langdurige contractuele relatie tussen Mundo Digitalis en de Klant, wordt de Klant geacht de algemene voorwaarden van Mundo Digitalis te kennen en te aanvaarden, ook voor toekomstige Opdrachten.

Artikel 3. Totstandkoming en duur van de Opdracht

3.1. De Overeenkomst komt tot stand tussen de Partijen op het ogenblik van aanvaarding van de Opdracht door Mundo Digitalis.
3.2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde duur is aangegaan.

Artikel 4. Informatieverschaffing door de Klant

4.1. De Klant is gehouden alle informatie die Mundo Digitalis aangeeft nodig te hebben voor het correct en tijdig kunnen uitvoeren van de Opdracht en/of waarvan de Klant weet of behoort te weten dat Mundo Digitalis de informatie nodig heeft voor het correct en tijdig kunnen uitvoeren van de Opdracht, ter beschikking te stellen in de vorm, in het veelvoud en op de wijze zoals door Mundo Digitalis gewenst en bovendien zo tijdig dat Mundo Digitalis de Opdracht zonder vertraging kan uitvoeren.
4.2. De Klant staat tegenover Mundo Digitalis in voor de correctheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Mundo Digitalis ter beschikking gestelde informatie, ook indien deze informatie via of van een derde afkomstig is. Mundo Digitalis is niet gehouden de juistheid en volledigheid van de door de Klant verstrekte informatie te onderzoeken.
4.3. Doen zich feiten of omstandigheden voor waarvan de Klant weet of behoort te weten dat zij voor de uitvoering van de Opdracht van belang (kunnen) zijn, dan brengt de Klant Mundo Digitalis daarvan onverwijld en volledig op de hoogte.
4.4. Uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria ontstaan door het niet, niet­tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van gevraagde informatie, zijn voor rekening van de Klant. 

Artikel 5. Omschrijving van de Opdracht

De diensten worden geleverd zoals bepaald in het project charter, in de statement of work of op de voorzijde van de offerte of de factuur.

Artikel 6. Uitvoering van de Opdracht

6.1. Mundo Digitalis zal zich inspannen de Opdracht met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. Ten aanzien van de Opdracht is er sprake van een inspanningsverbintenis voor Mundo Digitalis.
6.2. Mundo Digitalis bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de Opdracht wordt uitgevoerd. De uitvoering van de Opdracht kan geheel of gedeeltelijk worden overgedragen aan een derde mits daarover tussen Mundo Digitalis en de Klant overeenstemming is bereikt.

Artikel 7. Uitvoeringstermijnen

7.1. De termijnen voor het uitvoeren van de Opdracht zijn slechts streeftermijnen, tenzij anders overeengekomen.
7.2. Dient de Klant een voorschot te betalen, dan gaat de uitvoeringstermijn voor de Opdracht niet eerder in dan dat de betaling van het voorschot geheel door Mundo Digitalis is ontvangen.
7.3. Dient de Klant voor de uitvoering van de Opdracht informatie ter beschikking te stellen van Mundo Digitalis, dan gaat de uitvoeringstermijn voor de Opdracht niet eerder in dan dat de benodigde informatie geheel ter beschikking is gesteld aan Mundo Digitalis.

Artikel 8. Garantie

Mundo Digitalis is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming van het product dat zich manifesteert binnen een termijn van twee (2) maanden te rekenen vanaf het moment dat het product in gebruik genomen wordt of live gezet wordt, tenzij anders overeengekomen tussen Partijen. Mundo Digitalis zal in voorkomend geval het gebrek oplossen zonder meerkost. De Klant dient elk gebrek binnen de termijn van twee (2)
maanden na ingebruikname van live zetten van het product schriftelijk mee te delen aan Mundo Digitalis. Zoniet, verliest de Klant zijn recht om een vordering wegens gebrek aan overeenstemming in te stellen.

Artikel 9. Intellectuele eigendom

9.1. Mundo Digitalis zal een afzonderlijke overeenkomst afsluiten met de Klant waarin de overdracht van de Intellectuele Eigendom van de producten gebruikt bij de uitvoering van de Opdracht zal geregeld worden. In deze afzonderlijke overeenkomst zullen alle modaliteiten en beperkingen van de overdracht van de Intellectuele Eigendomsrechten door Mundo Digitalis aan de Klant voorzien worden.
9.2. Bij gebreke aan afzonderlijke overeenkomst tussen Partijen over de Intellectuele Eigendomsrechten, behoudt Mundo Digitalis zich alle Intellectuele Eigendomsrechten voor met betrekking tot producten gebruikt bij de uitvoering van de Opdracht.
9.3. De Klant zal de intellectuele eigendomsrechten van Mundo Digitalis steeds respecteren en in de mate van het mogelijke mee beschermen door onder andere Mundo Digitalis onverwijld te informeren over inbreuken door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van Mundo Digitalis.

Artikel 10. Honorarium

10.1. Mundo Digitalis factureert voor haar werkzaamheden een honorarium waarbij in beginsel wordt uitgegaan van een uurtarief en de aan de Opdracht bestede tijd, de verplaatsingskosten, alsmede de gemaakte kosten en facturaties van door Mundo Digitalis ingeschakelde derden.
10.2. Mundo Digitalis heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief en de door haar in rekening gebrachte vergoedingen en kosten tussentijds te wijzigen. Het verschuldigd zijn van honorarium is niet afhankelijk van het feit of het met de Opdracht beoogde resultaat ten volle is bereikt.
10.3. Mundo Digitalis is gerechtigd van de Klant de betaling van een voorschot op het honorarium te verzoeken. Bij uitputting van dit voorschot kan een nieuw voorschot gevraagd worden. Mundo Digitalis zal zijn werkzaamheden slechts aanvatten of hervatten na betaling van het voorschot door de Klant.
10.4. Alle tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden gelegd.

Artikel 11. Betaling

11.1. De facturatie door Mundo Digitalis geschiedt op maandelijkse basis. Tevens zal bij de oplevering van een Opdracht een slotfactuur opgemaakt worden.
11.2. De Klant dient de facturen van Mundo Digitalis te betalen binnen de vijftien (15) dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur bij de vervaldag.
11.3. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn alle Klanten hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.
11.4. Betaling geschiedt in euro, tenzij anders overeengekomen, door middel van overmaking ten gunste van een door Mundo Digitalis aan te wijzen bankrekening.
11.5. De Klant heeft niet het recht van verrekening, korting of opschorting.
11.6. Bij niet­betaling van de factuur uiterlijk op de vervaldag, brengen alle verschuldigde sommen van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling, een interest op van één procent (1%) per maand, waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand, en worden de factuurbedragen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met tien procent (10%), met een minimum van vijfhonderd Euro (€ 500,00). Tevens vervallen bij niet­betaling van de factuur uiterlijke op de vervaldag alle toegestane kortingen.
11.7. Bij gebreke aan betaling door de Klant op de vervaldag van de factuur, is Mundo Digitalis gerechtigd om zonder voorafgaande ingebrekestelling de uitvoering van de Opdracht te schorsen met onmiddellijke ingang.
11.8. Wordt de uitvoering van een Opdracht stilgelegd en later opnieuw opgestart, zal de Klant een bijkomende vergoeding dienen te betalen voor de heropstartkosten, met een minimum van de kost van één werkdag.
11.9. Elke annulering van de Opdracht dient schriftelijk te gebeuren en is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door Mundo Digitalis. Ingeval van annulering van de Opdracht door de Klant zowel vóór de aanvang van de Opdracht als wanneer reeds begonnen is aan de Opdracht, is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van dertig procent (30%) van de prijs van de Opdracht, met een minimum van duizend Euro (€ 1.000,00), onverminderd het honorarium voor de reeds verrichte prestaties en gemaakte kosten. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving.

Artikel 12. Protesten

12.1. Protesten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen onmiddellijk doch uiterlijk binnen de veertien (14) dagen na factuurdatum, schriftelijk ter kennis te worden gebracht aan Mundo Digitalis.
12.2. Protesten met betrekking tot gebrek aan overeenstemming van het product dienen te gebeuren binnen een termijn van twee (2) maanden te rekenen vanaf het moment dat het product in gebruik genomen wordt of live gezet wordt.
12.3. Protesten schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1. Mundo Digitalis is slechts aansprakelijk voor de door haar begane grove of opzettelijke fout. Mundo Digitalis is derhalve niet aansprakelijk voor de gewone of lichte fout. Voor zover Mundo Digitalis bij de uitvoering van de Opdracht afhankelijk is van de medewerking, diensten en prestaties van derden, kan zij op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook voortvloeiend uit hun fout, daarin
begrepen grove fout of opzet.
13.2. Indien een fout wordt gemaakt doordat de Klant aan Mundo Digitalis onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Mundo Digitalis niet aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade. 
13.3. Inzake software geldt dat Mundo Digitalis nooit aansprakelijk kan gesteld worden voor de werking van third party software, noch voor de toepassing ervan. De hosting­diensten worden verstrekt door een derde partij, waarvoor Mundo Digitalis niet aansprakelijk kan gesteld worden.
13.4. Mundo Digitalis is niet gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, zoals, doch niet beperkt tot, verlies van gegevens, winstderving, personeelskosten, verlies van een kans, klachten van derden, advocatenkosten.
13.5. De schadevergoeding waartoe Mundo Digitalis eventueel gehouden is ten opzichte van de Klant en/of derden, is nooit hoger dan het bedrag van het gefactureerde honorarium voor de corresponderende (deel)Opdracht. Ingeval de aansprakelijkheid voor de schade door een verzekering is gedekt, zal de uitkering die onder de verzekering wordt verkregen, in mindering dienen te worden gebracht van de aansprakelijkheid
van Mundo Digitalis.

Artikel 14. Vrijwaring

Mundo Digitalis is niet aansprakelijk voor schade aan derden en is niet gehouden tot enige vrijwaring van de Klant tegen eventuele aanspraken van derden. De Klant vrijwaart daarentegen Mundo Digitalis voor
aanspraken van derden.

Artikel 15. Waarborgen

15.1. Indien het vertrouwen van Mundo Digitalis in de kredietwaardigheid van de Klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de Klant en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de Klant aangegane  verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt Mundo Digitalis zich het recht voor de gehele Opdracht of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de Opdracht reeds geheel of gedeeltelijk werd uitgevoerd.
15.2. In voorkomend geval zal bij wijze van schadevergoeding het bedrag verschuldigd ingeval van annulering van de Opdracht verschuldigd zijn door de Klant.

Artikel 16. Afstand van recht

Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de Overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien deze schriftelijk is gedaan.

Artikel 17. Vertaling

De Nederlandstalige tekst van deze Algemene Voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

Artikel 18. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

18.1. Op alle Overeenkomsten tussen de Partijen is het Belgisch recht uitsluitend van toepassing.
18.2. Tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen met betrekking tot de Overeenkomst tussen de Partijen beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement Antwerpen. 

Mundo Digitalis bvba | Bisschoppenhoflaan 88, 2100 Antwerpen (Deurne) | www.mundodigitalis.be | info@mundodigitalis.be
fax: +32 3 400 5280 | BTW BE0845.584.434 | Bank: BE03 7310 2409 6084 (BIC KREDBEBB)